Praktyki zawodowe organizowane przez PFZN

Informuję, że  w dniu 1 kwietnia br. w Warszawie odbył się egzamin dla 10.edycji praktyk, który pozytywnie zaliczyło 14 osób. Kolejny egzamin  dla uczestników praktyk zawodowych odbędzie się we wrześniu br.

Rozpoczęcie 11. edycji praktyk, które odbywają się w Warszawie będzie  miało miejsce w dniu 8 kwietnia br.  Zakończenie tej edycji planowane jest na egzaminem we wrześniu br. Osoby zainteresowane (po studiach podyplomowych lub kursie zgodnym z minimum programowym ustalonym przez porozumienie 3. największych  federacji zarządców nieruchomości) proszone są o kontakt z p.Zbigniewem Lewandowskim – wiceprezydentem PFZN i pełnomocnikiem d/s praktyk zawodowych.

Marek Majchrzak – Prezydent PFZN

Szkolenia organizowane wspólnie (przez więcej niż jedno stowarzyszenie)

Stowarzyszenia należące do PFZN organizują stale wiele różnych szkoleń. Są dobre i tanie, dlatego też uczestniczy w nich dużo osób i wcale nie musimy się specjalnie promować. W I półroczu br. było ich ponad 20 (najczęściej  małe, kameralne, organizowane dla członków jednego stowarzyszenia), ale też 4 duże ( od ponad 70 do ok. 130 uczestników) i jedno bardzo duże, zorganizowane przez Janusza Krakowskiego z tarnowskiego SZPAN-u, w którym brało udział ponad 220 osób.

W ciągu najbliższych 2. miesięcy  stowarzyszenia zrzeszone w PFZN organizują znów ponad 10 szkoleń ( w tym 3 duże, przewidziane nie tylko dla własnych członków). Na pierwsze z nich, organizowane przez Zbyszka Gawrona („Konfederacja Warszawska”) w ostatnich dniach września w Hotelu Pan Tadeusz w Serocku już miejsc nie ma. Na drugie, organizowane przez Bogusława Bryłę oraz Izę Klucznik (Katowickie „Rondo”) w Hotelu Bel-Ami w Zakopanem w terminie 11-14 października jest jeszcze 5-6 miejsc. Na trzecie, organizowane przez Hankę Kowalkowską i Martynę Skibniewską (warszawski „Ekspert”) w Hotelu Prezydent w Spale w terminie 18-20 października jest jeszcze 7-8 miejsc. Zapraszamy chętnych, za kilka dni już tych miejsc może nie być.

Marek Majchrzak – Prezydent PFZN

Działania PFZN zmierzające do zmiany przepisów prawa

Jak już informowałem wcześniej w 2016r., przedstawiciele zarządu naszej federacji (wraz z koleżankami i kolegami z PFOZAiWL kierowanej przez A.Kurzyk i PFSZN kierowanej przez J. Szopińskiego) odbyli ponad 10 spotkań z nowymi ministrami Infrastruktury i Budownictwa. Nasza współpraca zaczęła się rozwijać, nie jest może jeszcze taka jak byśmy oczekiwali, ale jest lepiej niż w latach poprzednich.

Odbyliśmy też wiele spotkań  w gronie przedstawicieli 3. federacji, w konsekwencji których przyjęto kilka wnoszonych przez nas poprawek do ustawy o gospodarce nieruchomościami  ( w tym o wprowadzeniu do uogn definicji zarządzania nieruchomościami). Aktualnie współpracujemy – na roboczo – z dyrektorami departamentów w MF oraz MIiB nt. zmian w/w ustawy jak też kilku innych: ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw, ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych oraz niektórych innych ustaw,o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, o własności lokali, Prawo budowlane, o podatkach i opłatach lokalnych ( ta kwestia jest szczególnie istotna po wprowadzeniu podatku od nieruchomości od części wspólnych).

Mam wielką prośbę. Proszę o zgłaszanie uwag tak do w/w ustaw jak też i wszelkich innych aktów prawnych, które mają wpływ na zarządzanie nieruchomościami.

Nadal są pewne szanse na powołanie Komisji Etyki Zawodowej Zarządców Nieruchomości Minister K. Smoliński – jak już wcześniej pisałem – zainteresował się tą naszą propozycją powołania czegoś w rodzaju dawniej KOZ i nawet obiecał wsparcie finansowe ale boję się, że to się skończy tylko na rozmowach (obym się mylił…)

Marek Majchrzak – Prezydent PFZN

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

INFORMACJE DOTYCZĄCE SZKOLENIA I CERTYFIKOWANIA ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI ORAZ REJESTRU CERTO

Wypełniając potrzebę uporządkowania rynku nieruchomości w zakresie zarządzania nieruchomościami po ustaniu regulacji państwowych, trzy największe organizacje zrzeszające zarządców nieruchomości Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych, Polska Federacja Organizacji Zarządców, Administratorów i Właścicieli Nieruchomości oraz Polska Federacja Zarządców Nieruchomości w trybie uzgodnionym w porozumieniu wymienionych wyżej Federacji opracowały wspólny program szkolenia i certyfikowania  zarządców  nieruchomości zapewniając kontynuację odpowiedniego przygotowania zarządców do wykonywania zawodu zarówno pod względem poziomu edukacji jak i praktycznego szkolenia.

Program ten obejmuje:

  • rejestr zarządców nieruchomości,
  • szkolenie zarządców nieruchomości,
  • wydawanie świadectw kompetencyjnych.

Rejestr zarządców nieruchomości obejmuje osoby posiadające potwierdzone kwalifikacje do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości :

  • licencje wydane przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast oraz Ministra właściwego do spraw budownictwa lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego  oraz mieszkalnictwa na podstawie przepisów  Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
  • świadectwo kompetencyjne wydane przez Polską Federację Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych,  Polską Federację Organizacji Zarządców, Administratorów i Właścicieli Nieruchomości oraz Polską Federację Zarządców Nieruchomości.

Szkolenie zarządców nieruchomości obejmujące  min. 200 godzin edukacyjnych szkolenia teoretycznego i 130 godzin szkolenia praktycznego, jest oparte na obowiązujących do końca 2013 roku minimalnych wymogach określonych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, doświadczeniach Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej i szkół wyższych prowadzących studia z zakresu zarządzania nieruchomościami, z uwzględnieniem standardów europejskich, w szczególności  Europejskiej  Rady ds. Zawodów Nieruchomościowych – CEPI, z wykorzystaniem doświadczeń amerykańskich, w szczególności  Instytutu Zarządzania Nieruchomościami w Chicago – IREM.

Świadectwo potwierdzenia kompetencji zawodowych wydawane jest po pozytywnym wyniku egzaminu kompetencyjnego (pisemnym i ustnym) przeprowadzonego przez Komisję Kwalifikacyjną i jest stwierdzeniem  posiadania umiejętności niezbędnych przy wykonywaniu zawodu zarządcy nieruchomości. Sygnatariusze porozumienia uważają za niezbywalną wartość utrzymanie dotychczasowego właściwego przygotowania zawodowego zarządców nieruchomości a uzyskany wpis do prowadzonego rejestru ma być potwierdzeniem uzyskania kompetencji zawodowych na poziomie tych posiadanych przez licencjonowanych zarządców do dnia 31 grudnia 2013r. zarządców nieruchomości.

W dzisiejszym świecie liczą się kwalifikacje a nie dokument, za którym nie stoją umiejętności. Program nauczania i certyfikowania jest przeznaczony dla tych osób, dla których dyplom jest potwierdzeniem wysokich kwalifikacji a nie wartością samą w sobie. Nasz program daje gwarancję, że praktyka wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości nie zweryfikuje negatywnie umiejętności zarządcy.

Informacja dot. wdrażania systemu doskonalenia kompetencji zawodowych zarządców nieruchomości

Informuję, że po długich i czasami trudnych rozmowach prezydenci trzech federacji reprezentujących w sumie ponad 90 % zrzeszonych stowarzyszeń zarządców nieruchomości (PFOZAiWN, PFSZN i PFZN) podpisali w dniu 9.01.2014r. ogólne porozumienie w sprawie tworzenia wspólnego systemu doskonalenia kompetencji zawodowych dla zarządców nieruchomości i pośredników w obrocie nieruchomościami. Przez kolejne kilka miesięcy komisja programowa złożona z prezydentów i wiceprezydentów w/w trzech federacji pracowała nad szczegółowymi zasadami tej współpracy, doprecyzowując wstępne ogólne ustalenia.

Podstawowym naszym celem była próba stworzenia zasad ogólnych utrzymania ciągłości funkcjonowania zawodu zarządcy nieruchomości w nowych realiach po deregulacji. Szczególnie zależało nam na tym by nie dopuścić do obniżenia rangi tego zawodu, co wcale nie jest proste w obecnych warunkach, w których zawód zarządcy może wykonywać praktycznie ktokolwiek a niektóre federacje proponują nowe licencje czy certyfikaty po odbyciu kursów liczących od 48 do 60 godz. lekcyjnych. Podpisane przez nas porozumienie dotyczy także zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami. Nie zabiegaliśmy o to, w naszej federacji jest niewiele osób będących pośrednikami (i to tylko w niektórych stowarzyszeniach) ale w PFOZAiWN i w PFZN pośredników jest dużo więcej dlatego ta kwestia znalazła się również w naszym porozumieniu.

Szczególnie mocno akcentowaliśmy konieczność utrzymania możliwie wysokiego poziomu kształcenia nowych zarządców czy pośredników. Przecież nie da się racjonalnie uzasadnić, iż ktoś kto odbył kurs (w wymiarze od 48 do 60 godz. lekc.) ma podobne kwalifikacje jak ten kto do końca 2013r. musiał skończyć studia podyplomowe  (min. 288 godz.) i praktykę (min. 200 godz.). Mieliśmy z ustaleniem tego progu dużo problemów, bo stanowiska poszczególnych federacji zarządców były bardzo rozbieżne, ale w końcu udało się go ustalić. I tak, przyjęliśmy że I etap szkolenia prowadzonego przez stowarzyszenia należące do naszych trzech federacji (dla osób mających co najmniej średnie wykształcenie) ma trwać 2 semestry , liczyć min. 200 godzin lekcyjnych (szczegółowy program jest przedstawiony w załączniku nr 1) i musi być zakończony egzaminem testowym. Warto tu dodać, że Komisja egzaminacyjna jest złożona z przedstawicieli wszystkich trzech federacji.  Nasze kursy odpowiadają więc poziomowi drugiemu szkolenia zawodowego zgodnego z wymogami UE (także i CEPI), gdyż obejmują 2×30 punktów ECTS (czyli europejskiego systemu transferu punktów). Nasze 3 federacje akceptują oczywiście świadectwa ukończenia studiów podyplomowych uczelni wyższych, ale o ile będą obejmować min. 200 godz. lekcyjnych. Nie będziemy też ingerować w szczegółowy program tych studiów – o tym decydują uczelnie.

Osoby, które ukończyły wspomniane studia podyplomowe lub kursy mogą odbyć w jednej z trzech naszych federacji praktykę zawodową, czyli zrealizować II etap szkolenia zawodowego. Praktyka liczy min. 100 godz. lekcyjnych zajęć i min. 30 godz. pracy własnej nad planem zarządzania (zgodnie z ogólnymi zasadami kształcenia w UE a precyzyjniej to ujmując programem budowy kompetencji zawodowych zarządcy i pośrednika w oparciu o standardy CEPI będzie obejmować kolejne 30 punktów ECTS czyli będzie to już świadectwo kompetencji trzeciego stopnia). Program praktyk zawodowych przedstawiony jest w załączniku nr 2. Po praktyce odbywa się egzamin pisemny (30 pytań) i ustny. W obu przypadkach egzamin zalicza 60% pozytywnych odpowiedzi.

Nasze 3 federacje prowadzą też wspólny rejestr zarządców i pośredników w obrocie nieruchomościami (CERTO). Nowi zarządcy i pośrednicy wpisywani są do naszego rejestru po spełnieniu w/w wymagań (w tym również zdaniu egzaminu po zakończeniu praktyki). Numery ich świadectw kompetencji zawodowych rozpoczynają się od numeru 30.001 (pierwsze 11 świadectw uzyskały osoby odbywające praktyki w PFZN).

Rejestr Zarządców Nieruchomości i Pośredników w Obrocie Nieruchomościami

1.  Strony Porozumienia (Federacje) tworzą wspólny rejestr Zarządców Nieruchomości i Pośredników w Obrocie Nieruchomościami zwany dalej Rejestrem.

2.  Rejestr obejmuje osoby fizyczne posiadające:

a)  Licencję zawodową wydaną  do 31 grudnia 2013 roku przez Prezesa Urzędu  Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast  lub Ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa,  na  podstawie przepisów  Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

b)   Certyfikat potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydany przez Federację  po pozytywnym wyniku postępowania kwalifikacyjnego (egzaminu przeprowadzonego przez komisję złożoną z przedstawicieli trzech federacji).

3.  Numer pierwszego certyfikatu to 30001, kolejny 30002 itd.

4.  Wpis  do Rejestru następuje na podstawie pisemnego wniosku osoby fizycznej złożonego do Federacji.

5.  Wniosek, o którym mowa w punkcie poprzednim powinien zawierać  kopie dokumentów , o których  w p.2 oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych  a także deklarację o przestrzeganiu zasad etyki zawodowej.

6.  Decyzję o umieszczeniu osoby w rejestrze podejmuje Prezydent Federacji.

7.  Osoba, o której mowa  w p.2  może dokonać samodzielnego wpisu do rejestru poprzez stronę internetową Federacji za pomocą arkuszy zgłoszeniowych.

8.  Pozycja w Rejestrze jest zgodna z numerem licencji zawodowej , o której mowa w p.2a i numerem certyfikatu, o którym mowa w p.2b.

9.  Osoba wpisana do Rejestru jest obowiązana, pod rygorem wykreślenia z Rejestru, do ustawicznego doskonalenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności obycia szkolenia zawodowego w ilości 32 godzin szkoleniowych w  każdych dwóch kolejnych latach.

10.  Rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej. Cząstkowe rejestry papierowe prowadzą Federacje dla osób, którym wydały certyfikaty potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

11.  Wpis w rejestrze centralnym musi być zgodny z dokumentami cząstkowego rejestru prowadzonego przez Federacje.

12.  Platforma internetowa, wspólna dla trzech Federacji wspiera i zapewnia funkcjonowanie rejestru zarządców i pośredników, którzy rejestrują się za pomocą arkuszy zgłoszeniowych. Platforma internetowa moderowana jest przez administratora. Koszty funkcjonowania platformy są pokrywane z wpłat zainteresowanych oraz  ewentualnych niezbędnych dopłat w wysokości 1/3 przez każdą Federację.

Jak widać z przedstawionych zasad nasze 3 federacje nie godzą się na obniżanie standardów zawodowych i zamierzają dbać o właściwe przygotowanie zawodowe i utrzymanie wysokich kompetencji zarządców i pośredników. Zasady te dotyczą zarówno tych nowych jak i mających już licencje specjalistów rynku nieruchomości (wprawdzie 16 godz. szkolenia na rok dla mających już uprawnienia zarządców to nie jest dużo, ale zdajemy sobie sprawę, że większość tych najbardziej aktywnych – jak dotąd – i tak będzie ten próg przekraczać).  Jesteśmy przekonani, że opisany kierunek działań wybrany przez naszą federację (oraz PFSZN i PFOZAiWN) jest słuszny i nie pozwoli na deprecjację zawodów zarządcy nieruchomości i pośrednika w obrocie nieruchomościami w trudnych latach po deregulacji.

Załącznik nr 1 (ustalenia z dnia 11.03.2014r.)

Minimum programowe dla kursu specjalistycznego

w zakresie zarządzania nieruchomościami

Program ogólny

I.         Zarządzanie nieruchomościami jako działalność zawodowa – 4 godz.

II.        Pojęcia i definicje dotyczące nieruchomości – 6 godz.

III.       Stosunki cywilno-prawne – 8 godz.

IV.       Własności inne prawa rzeczowe – 8 godz.

V.        Gospodarka nieruchomościami – 8 godz.

VI.       Techniczne aspekty zarządzania nieruchomościami – 20 godz.

VII.      Podstawy prawa i postępowania administracyjnego – 6 godz.

VIII.     Wybrane zagadnienia z wiedzy ekonomicznej – 20 godz.

IX.       Postępowanie upadłościowe i postępowanie egzekucyjne – 4 godz.

X.        Źródła informacji o nieruchomościach – 8 godz.

XI.       Zarządzanie ekonomiczno-finansowe – 10 godz.

XII.      Przejmowanie nieruchomości do zarządzania – 8 godz.

XIII.     Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi – 27 godz.

XIV.    Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi – 23 godz.

XV.     Wycena nieruchomości – wybrane zagadnienia – 4 godz.

XVI.    Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami– wybrane zagadnienia – 4 godz.

XVII.   Doradztwo w zakresie zarządzania nieruchomościami – 6 godz.

XVIII.  Podstawowe informacje o zarządzaniu nieruchomościami w państwach        członkowskich Unii Europejskiej – 6 godz.

XIX.    Plan zarządzania nieruchomością – 20 godz.

Ogółem: 200 godz.

Załącznik nr 2 (ustalenia z dnia 11.03.2014r.)

PROGRAM  PRAKTYK ZAWODOWYCH

L. p. Tematyka zajęć Ilość godzin Uwagi
I ZAPOZNANIE SIĘ Z FORMAMI ORGANIZACYJNO-PRAWNYMI PODMIOTÓW  ZARZĄDZAJĄCYCH NIERUCHOMOŚCIAMI. 6-8
II ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI  MIESZKALNYMI . 20-30
III ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI KOMERCYJNYMI. 12-20
IV ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI PUBLICZNYMI I INSTYTUCJONALNYMI, SKARBU PAŃSTWA,I NIETYPOWYMI. 8-10
V SPOSOBY KORZYTANIA Z REJESTRÓW  I EWIDENCJI NIERUCHOMOŚCI . 6-8
VI OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE. 2-4
VII KOMUNIKACJA  INTERPERSONALNA. 6-8
VIII PRZEJMOWANIE NIERUCHOMOŚCI DO ZARZADZANIA. 6-12
IX OBSŁUGA TECHNICZNA BUDYNKÓW. 8-16
X ZAPOZNANIE SIĘ Z ZASADAMI PRZYGOTOWANIA PLANÓW ZARZĄDZANIA ROZNEGO TYPU NIERUCHOMOSCIAMI ORAZ WYKONANIE PRZYKŁADOWEGO  PLANU. 26-40
PROGI MIN. i MAX. W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH TEMATYCZNYCH. 100-156
MINIMALNA ILOŚĆ GODZ. SZKOLENIA PRAKT. 

MINIMALNA ILOŚĆ GODZ.  PRACY WŁASNEJ

RAZEM SZKOLENIE PRAKTYCZNE PLUS PRACA WŁASNA – MINIMALNA ILOŚĆ GODZIN

100  

30

130

Praktyka kończy się pracą własną – sporządzeniem planu zarządzania  wybranej nieruchomości ,  który będzie oprócz dziennika praktyk , dokumentem potwierdzającym zaliczenie praktyki.

Praktyka musi obejmować  nie mniej niż 100 godzin zajęć praktycznych i 30 godzin pracy własnej oraz trwać  co najmniej  cztery  miesiące. Praktyki prowadzą Stowarzyszenia i Federacje. Nie przewiduje się  praktyk indywidualnych. Osoba uprawniona – dokonuje wpisów do dzienników praktyk. Nie ogranicza się liczby osób uczestniczących w praktyce prowadzonej przez osobę uprawnioną.

Federacja, jako organizator, wydaje dziennik praktyk  i potwierdza wykonanie praktyki.

Marek Majchrzak

Prezydent PFZN

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Z wielkim smutkiem informuję, że w dniu 22 stycznia 2014r. zmarł nagle nasz serdeczny kolega Bartłomiej Cieciak (ur. w 1946r.), wieloletni członek zarządu Małopolsko-Śląskiego Stowarzyszenia Budowniczych i Zarządców Nieruchomości w Krakowie oraz – już drugą kadencję – członek zarządu PFZN.

Był inżynierem budownictwa, absolwentem AGH w Krakowie i prawie całe swoje życie zawodowe związał z budownictwem, mieszkalnictwem i zarządzaniem nieruchomościami. Wymieniając tylko ważniejsze Jego funkcje pragnę przypomnieć, że w latach 1981-1988 był wiceprezesem Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Mieszkaniowych, w latach 1988-2002 dyrektorem Krakowskiego Przedsiębiorstwa Usług Budownictwa Komunalnego KOMEX, w latach 2002-2004 zastępcą dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (ale równocześnie od 2002 do 2012r. prezesem zarządu Spółdzielni Budowy Domów Jednorodzinnych Kraków – Witkowice II) a od 2005 do 2013r. kierował Agencją Rozwoju m. Krakowa.

Ja poznałem Bartka, gdy realizował z ogromną pasją te dwa ostatnie projekty swego życia (Witkowice II i Agencja Rozwoju m. Krakowa) i wiem, że poświęcał im wszystkie swoje siły (może gdyby trochę zwolnił, to by Jego serce dłużej wytrzymało?), ale też i szczycił się nimi, bo i było się czym pochwalić. Witkowice II są świetnie zaprojektowanym i wzorowo zrealizowanym krakowskim osiedlem, Agencja Rozwoju m. Krakowa prowadzi zaś bardzo wiele prestiżowych realizacji – by wymienić tylko liczne inwestycje komunikacyjne czy Halę Widowiskowo-Sportową.

Bartek był bardzo pogodnym i życzliwym człowiekiem. Trudno go było nie lubić. Myślę, że tak samo uważało bardzo wiele osób, bo na Jego pogrzebie na Cmentarzu Rakowickim były tłumy (choć tego dnia w Krakowie był wyjątkowo duży mróz i wiał ostry wiatr).

Bartku, będzie nam Ciebie brakowało, ale na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci!

Marek Majchrzak
Prezydent PFZN

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

KOMUNIKAT

USTAWA DEREGULACYJNA ZOSTAŁA PODPISANA PRZEZ PREZYDENTA RP

W dniu 9 lipca 2013r. Prezydent RP podpisał ustawę deregulacyjną. Wejdzie ona w życie po upływie 30. dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem zmian odnoszących się do ustawy – Kodeks wykroczeń, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o ochronie osób i mienia, ustawy o usługach turystycznych, ustawy o broni i amunicji, ustawy o usługach detektywistycznych, ustawy o transporcie drogowym, ustawy Prawo lotnicze, ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych – wraz z odpowiednimi przepisami przejściowymi, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

M. Majchrzak – Prezydent PFZN

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

KOMUNIKAT

Poniżej zamieszczamy stanowisko PFZN w ramach konsultacji społecznych projektu tzw. deregulacji zawodu zarządcy nieruchomości.

stanowisko PFZN

S. Kamecki – Prezydent PFZN

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

KOMUNIKAT

Polska Federacja Zarządców Nieruchomości zwraca się z prośbą do wszystkich członków o nadsyłanie propozycji zmian w ustawie o własności lokali.

Chcielibyśmy się podjąć inicjatywy ustawodawczej w tej sprawie i dlatego oczekujemy na uwagi ze strony zarządców nieruchomości, jak i Zarządów wspólnot mieszkaniowych.

Sławomir Kamecki

Prezydent PFZN

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

KOMUNIKAT

Praktyki zawodowe organizowane przez PFZN

Informuję, że  w dniu 19 marca br. w budynku przy ul.Czerniakowskiej 71 odbędzie się egzamin dla 6.edycji praktyk. Egzamin pisemny rozpoczyna się o godz.11:00. Mogą w nim wziąć udział również osoby, które ukończyły praktyki wcześniej, ale nie zdawały jeszcze egzaminu. Proszone są one o kontakt z pełnomocnikiem PFZN dla praktyk zawodowych p. Zbigniewa Lewandowskiego ( 606 356 995).

Informuję również, że  7 edycja praktyk rozpoczyna się w dniu 20 marca br. Osoby zainteresowane (po studiach podyplomowych lub kursie zgodnym z minimum programowym ustalonym przez poro

Informujemy, że PFZN podjęła aktywną współpracę ze Stowarzyszeniem Nowoczesne Budynki. Wszystkich, którzy chcieliby zgłosić uwagi w tej sprawie, prosimy o ich nadesłanie do biura Federacji lub bezpośrednio na adres: biuro@sng.org.pl

Opublikowano Aktualności | Skomentuj