Statut

Statut Polskiej Federacji Zarządców Nieruchomości

Rozdział I
Nazwa, charakter, siedziba i teren działania

§ 1.
Tworzy się związek stowarzyszeń zarządców nieruchomości pod nazwą:
„POLSKA FEDERACJA ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI”,
zwany w dalszej części statutu „Federacją”.

§ 2.
Federacja jest dobrowolnym związkiem stowarzyszeń zarządców nieruchomości.

§ 3.
Federacja jest organizacją społeczną, działającą z upoważnienia, na rzecz i w interesie sfederowanych stowarzyszeń.

§ 4.
Terenem działania Federacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jej władz jest miasto Warszawa.

§ 5
Federacja może być członkiem innych organizacji krajowych i zagranicznych.

§ 6.

 1. Federacja opiera swoją działalność na pracy społecznej osób zrzeszonych w organizacjach członkowskich.
 2. Dla prowadzenia spraw związanych z działalnością statutową, Zarząd Federacji może zatrudnić pracowników, a także zlecić ich prowadzenie na ogólnie przyjętych zasadach.

§ 7.
Federacja używa pieczęci oraz innych oznaczeń ustalonych przez Zarząd .

Rozdział II
Cele, zadania i formy działania.

§ 8.
Główne cele Federacji :

 1. profesjonalizacja obsługi rynku nieruchomości w zakresie zarządzania,
 2. dbałość o przestrzeganie na rynku nieruchomości zasad etyki zawodowej,
 3. ochrona praw zawodowych i podnoszenie rangi zawodu zarządcy nieruchomości,
 4. reprezentowanie członków Federacji wobec organów i instytucji centralnych oraz samorządowych, a także na forum międzynarodowym w zakresie realizacji celów przewidzianych statutem,
 5. doskonalenie systemu kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 6. pomoc dla stowarzyszeń zrzeszonych w Federacji,
 7. integracja środowiska zarządców nieruchomości.

§ 9.

 1. Federacja realizuje swoje cele poprzez :
  1. działania na rzecz rozwoju zarządzania nieruchomościami,
  2. organizowanie zjazdów, konferencji oraz praktyk zawodowych,
  3. wydawanie publikacji i organizację szkoleń służących upowszechnianiu problemów zarządzania nieruchomościami,
  4. współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej w celu stworzenia warunków rozwoju zarządzania nieruchomościami,
  5. propagowanie nowych technologii w budownictwie poprawiających warunki eksploatacji nieruchomości,
  6. organizowanie i prowadzenie na rzecz członków Federacji doradztwa prawnego, ekonomicznego, technicznego i organizacyjnego,
  7. współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie zarządzania nieruchomościami,
  8. udział w pracach organizacji międzynarodowych,
  9. współpraca z organizacjami zrzeszającymi przedstawicieli innych zawodów działających na rynku nieruchomości,
 2. Federacja może prowadzić działalność gospodarczą , zgodnie z obowiązującymi przepisami, przeznaczając dochód z niej na realizację celów statutowych .

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10.
Członkowie Federacji dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających.

§ 11.
Członkiem zwyczajnym może być stowarzyszenie posiadające osobowość prawną.
Podstawę przyjęcia w poczet członków stanowi decyzja Zarządu , podejmowana w formie uchwały, wydawana na podstawie następujących dokumentów dostarczonych przez kandydata Zarządowi Federacji :

 1. pisemnej deklaracji przystąpienia do Federacji,
 2. pisemnego oświadczenia o akceptacji statutu Federacji,
 3. statutu stowarzyszenia ubiegającego się o przyjęcie.

§ 12.
Członkiem wspierającym może być osoba prawna popierająca działalność Federacji. Status Członka wspierającego nadaje Zarząd , w formie uchwały, po zapoznaniu się z charakterem i rodzajem działalności zainteresowanej osoby prawnej oraz po złożeniu przez nią na piśmie deklaracji członkowskiej i po wniesieniu opłaty wpisowej w wysokości ustalonej przez Zarząd

§ 13.
Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. udziału swoich przedstawicieli we władzach Federacji i innych organizacjach kolegialnych powoływanych przez te władze.
 2. inspirowania działań Federacji i korzystania z doświadczeń organizacji w niej zrzeszonych.
 3. korzystania z pomocy Federacji w zakresie
  1. realizacji własnych celów statutowych,
  2. innych uprawnień wynikających z niniejszego statutu.
 4. uczestniczenia w między-stowarzyszeniowych formach współpracy w ramach Federacji.

§ 14.
Członek zwyczajny ma obowiązek :

 1. przestrzegania i realizacji postanowień statutu Federacji oraz realizacji uchwał i decyzji władz Federacji ,
 2. udziału w realizacji celów Federacji ,
 3. terminowego wnoszenia składki członkowskiej.

§ 15.
Członek wspierający ma prawo :

 1. korzystania z pomocy organizacyjnej i usług Federacji według zadań określonych w uchwale o przyjęciu członka,
 2. inspirowania działań Federacji i korzystania z doświadczeń zrzeszonych w niej organizacji.

§ 16
Członek wspierający ma obowiązek wnoszenia na rzecz Federacji wpłat ustalonych każdorazowo w uchwale Zarządu o przyjęciu członka .

§ 17

 1. Utrata członkostwa w Federacji następuje w przypadku:
  1. dobrowolnego zgłoszenia na piśmie wystąpienia z Federacji,
  2. rozwiązania stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej,
  3. utraty kwalifikacji niezbędnych do nabycia praw członka zwyczajnego,
  4. wykluczeniana skutek nie wywiązywania się członka z obowiązków określonych w niniejszym statucie, oraz w prawomocnych uchwałach władz Federacji.
 2. O utracie członkowstwa w Federacji decyduje Zarząd w uchwale podjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ¾ Zarządu w tym Prezydenta i jednego Wiceprezydenta.
 3. Wykluczenie winno być poprzedzone wysłuchaniem zainteresowanego członka.
 4. Od uchwały o wykluczeniu przysługuje odwołanie do Rady Krajowej Polskiej Federacji Zarządców Nieruchomości.

Rozdział IV
Ustrój i władze Federacji.

§ 18
Władzami Polskiej Federacji Zarządców Nieruchomości są :

 1. Rada Krajowa,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 19

 1. W skład władz Federacji mogą wchodzić wyłącznie osoby zrzeszone w organizacjach członkowskich.
 2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata .
 3. Władze Federacji podejmują uchwały w głosowaniu jawnym o ile statut nie stanowi inaczej.

§ 20

 1. Rada Krajowa jest najwyższą władzą Federacji.
 2. W Radzie Krajowej biorą udział członkowie stowarzyszeń- członków zwyczajnych Federacji delegowani przez swoje organizacje w liczbie ustalanej z zastosowaniem poniższej zasady :
 3. Liczba członków do 20 od 21 do 45 od 46 do 75 od 76 do 110 od 111 do 150 od 151 do 200 <>od 201
  Liczba delegatów 1 2 3 4 5 6 plus 1 delegat
  na każde
  rozpoczęte
  50 członków
 4. Radę Krajową zwołuje Zarząd, co najmniej raz w roku, nie później niż do końca miesiąca czerwca każdego roku.
 5. Uchwały Rady Krajowej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania , chyba że statut stanowi inaczej . Rada Krajowa może ustalić tajny sposób głosowania.
 6. Jeżeli na Radzie Krajowej jest liczba niewystarczająca do podjęcia uchwał , zwołuje się Radę Krajową w drugim terminie , w tym samym dniu , pół godziny później . Rada Krajowa zwołana w drugim terminie jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał bez względu na liczbę obecnych członków, zwykłą większością głosów.
 7. Postanowień zawartych w ust 5 § 20 nie stosuje się do rozwiązania Federacji.
 8. Na wniosek co najmniej 1/5 członków zwyczajnych Federacji, Zarząd zobowiązany jest zwołać Radę Krajową w terminie dwóch miesięcy od daty otrzymania wniosku a jeśli tego nie uczyni, kompetencja ta, w terminie kolejnych dwóch miesięcy, przysługuje Komisji Rewizyjnej.
 9. Zarządy członków zwyczajnych Federacji winny otrzymać zawiadomienia o terminie i miejscu posiedzenia Rady Krajowej wraz z proponowanym porządkiem obrad i projektami uchwał, na co najmniej 14 dni przed datą zwołania posiedzenia.
 10. Delegat może brać udział w Radzie Krajowej tylko osobiście.

§ 21
Do kompetencji Rady Krajowej należy w szczególności:

 1. uchwalanie statutu Federacji i jego zmian,
 2. uchwalanie głównych kierunków działalności programowej,
 3. wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 4. przyjmowanie sprawozdań z realizacji przyjętej działalności programowej i udzielanie absolutorium Zarządowi,
 5. zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 6. ustalanie wysokości składek członkowskich i wpisowego dla członków Federacji,
 7. podejmowanie decyzji o nabywaniu i zbywaniu, oraz obciążaniu majątku Federacji,
 8. zatwierdzanie regulaminów pracy władz Federacji , jak również innych regulaminów regulujących działalność statutową Federacji
 9. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 10. zatwierdzanie godła i odznak członkowskich,
 11. podejmowanie uchwał o przynależności Federacji do innych organizacji,
 12. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Federacji.

§ 22

 1. Rada Krajowa Polskiej Federacji Zarządców Nieruchomości wybiera:
  1. Zarząd składający się z Prezydenta , dwóch Wiceprezydentów oraz 3 do 5 Członków Zarządu,
  2. Komisję Rewizyjną składającą się z Przewodniczącego i 2 do 4 Członków Komisji Rewizyjnej.
 2. Jeżeli liczba członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji ulegnie zmniejszeniu na skutek dobrowolnego wystąpienia z Federacji, rezygnacji z pełnionej funkcji, wykluczenia, odwołania lub śmierci przeprowadza się wybory uzupełniające w trybie przewidzianym dla wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 3. Jeżeli sytuacja, o której mowa w ust. 2 dotyczy Prezydenta, funkcję tę do czasu wyboru nowego Prezydenta przez Radę Krajową pełni Wiceprezydent wybrany przez Zarząd w głosowaniu tajnym.
 4. Prezydent i Wiceprezydenci po ustąpieniu z funkcji mogą pozostać Członkami Zarządu. Zasada ta obowiązuje również Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 23

 1. Wyboru Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Federacji dokonuje się w głosowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów, oddzielnie na Prezydenta Federacji i oddzielnie na pozostałych członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
 2. Ilość wybieranych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Federacji ustala Rada Krajowa Federacji.
 3. Prezydentem zostaje wybrany ten kandydat, który otrzymał największą ilość głosów ważnych.
 4. W skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej Federacji wybrani zostają ci kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów ważnych.
 5. Wybory władz Federacji przeprowadza Komisja Mandatowo-Skrutacyjna wybrana na posiedzeniu Rady Krajowej Federacji, określając ilość oddanych głosów na poszczególnych kandydatów, ilość głosów ważnych oraz osoby wybrane do władz. Komisja ze swych czynności sporządza protokół.
 6. Na pierwszym posiedzeniu po wyborach Zarząd Federacji na wniosek Prezydenta Federacji dokonuje wyboru Wiceprezydentów oraz podziału funkcji w Zarządzie.
 7. Wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej dokonują ze swego grona wybrani członkowie tej komisji na pierwszym posiedzeniu po wyborach.
 8. W przypadku ustania członkostwa w Federacji członka zwyczajnego, tym samym ustaje członkostwo jego przedstawicieli we władzach Federacji. Dotyczy to także rekomendacji udzielanych określonym osobom przez Zarząd Federacji.
 9. Pierwsze posiedzenie nowo wybranych Zarządu i Komisji Rewizyjnej Federacji zwołuje przewodniczący Rady Krajowej Federacji niezwłocznie po wyborach.

§ 24

 1. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
  1. Reprezentowanie Federacji na zewnątrz i składanie w jej imieniu oświadczeń woli,
  2. Kierowanie całokształtem działalności Federacji zgodnie z postanowieniami statutu, uchwałami i zaleceniami Rady Krajowej,
  3. Opracowanie projektów działalności programowej Federacji, w tym budżetu finansowego,
  4. Zarządzanie majątkiem i funduszami Federacji,
  5. Opracowywanie projektów godła i pieczęci Federacji,
  6. Powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
  7. Tworzenie biura Federacji, uchwalenie regulaminu jego działalności, oraz innych regulaminów wewnętrznych.
  8. Przyjmowanie w poczet członków, skreślanie z listy członków Federacji i wykluczanie z członkowstwa.
 2. Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Federacji umocowane są łącznie dwie osoby ze składu Zarządu, w tym Prezydent lub Wiceprezydent.

§ 25

 1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezydenta Federacji i powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na kwartał,
 2. wszyscy Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej powinni otrzymać zawiadomienia o terminie i miejscu posiedzenia wraz z proponowanym porządkiem obrad na czternaście dni przed datą zwołania posiedzenia.

§ 26

 1. Do wykonywania działań statutowych Zarząd może powołać Biuro Federacji oraz jego dyrektora. Funkcja Dyrektora Biura Federacji może być powierzona jednemu z Członków Zarządu.
 2. Biuro Federacji wykonuje określone zadania zgodnie z regulaminem działania uchwalonym przez Zarząd.

§ 27

 1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
  1. sprawowanie kontroli na całokształtem działalności Federacji pod względem zgodności z przepisami prawa, postanowieniami statutu i uchwałami Rady Krajowej,
  2. przedstawienie Radzie Krajowej oceny działalności Federacji i zgłaszanie wniosków wynikających z przeprowadzonej kontroli.
 2. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę działalności Federacji w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku.
 3. Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie Krajowej opinię do sprawozdania z działalności Zarządu, oraz przedstawia wniosek w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za miniony rok.
 4. Komisja Rewizyjna ma prawo do występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 28

 1. Władze Federacji wyrażają swoje stanowisko w formie uchwał.
 2. Uchwały władz Federacji zapadają zwykłą większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, o ile statut nie stanowi inaczej.

§ 29

 1. Z wszelkich posiedzeń władz Federacji sporządza się protokół podpisany przez przewodniczącego posiedzenia i protokolanta.
 2. protokół zawiera informację o prawidłowości zwołania posiedzenia, jego zdolności do podejmowania uchwał, treści uchwał i wynikach poszczególnych głosowań. Do protokółu dołącza się listę obecności.

Rozdział V
Fundusze i majątek Federacji.

§ 30
Majątek Federacji stanowią prawa, nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 31
Na fundusze Federacji składają się :

 1. wpływy uzyskane ze składek,
 2. dochody z nieruchomości i ruchomości będących w posiadaniu Federacji,
 3. dotacje, subwencje, darowizny i zapisy,
 4. wpływy z działalności gospodarczej Federacji, prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów
 5. inne wpływy i dochody.

§ 32
Fundusze wykorzystywane są do realizacji celów statutowych przez Zarząd Federacji.

Rozdział VI
Zmiany statutu i rozwiązanie się Federacji.

§ 33
Uchwały w sprawie zmian statutu lub rozwiązanie się Federacji podejmuje Rada Krajowa kwalifikowaną większością 2/3 głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

Rozdział VII
Uchwalenie statutu

§ 34

 1. Statut Federacji uchwalony został przez pełnomocnych przedstawicieli fedrujących się Stowarzyszeń, na posiedzeniu założycielskim w dniu 6 marca 2004 roku. tj. Komitet Założycielski w składzie: Przewodniczący: Sławomir Krzycholik, Członkowie Komitetu: Grzegorz Brzeskot i Magdalena Radomska.
 2. Zmiany statutu dokonano uchwałą Rady Krajowej Polskiej Federacji Zarządców Nieruchomości w dniu 19 czerwca 2006 roku.
 3. Wykreśla się w całości ordynację wyborczą stanowiącą załącznik do statutu.

Możliwość komentowania jest wyłączona.