O federacji

Polska Federacja Zarządców Nieruchomości została powołana uchwałą Rady Krajowej 31.05 2004 roku. Zostaliśmy w ten sposób czwartą w Polsce organizacją zrzeszającą stowarzyszenia zarządców nieruchomości. Idea powołania tej federacji wyszła od kilku osób z dwóch stowarzyszeń: OSZN z siedzibą w Rydzynie, kierowanego przez Grzegorza Brzeskota i OSLZN „Ekspert” z siedzibą w Warszawie, kierowanego wtedy przez Marka Majchrzaka. Sama idea powstania naszej Federacji narodziła się w 2003 r. podczas wyjazdu studialnego do Chorwacji w czasie zwykłych rozmów na temat naszej pracy zawodowej. Uznaliśmy wówczas, że istniejące stowarzyszenia za mało dbają o zarządców, a do tej pory funkcjonujące federacje za mało z kolei dbają o zrzeszone w nich stowarzyszenia. W takich okolicznościach zaczęliśmy marzyć o federacji idealnej i snuć pierwsze plany jej powołania.

Nasze plany powoli zaczęły się konkretyzować i obiegać, może trochę w formie plotki, całe środowisko. I coraz częściej kontaktowały się z nami głównie osoby kierujące stowarzyszeniami nie zrzeszonymi w żadnej federacji, deklarując chęć przystąpienia do nowo tworzonej struktury. W takich to więc warunkach zdecydowaliśmy się na powołanie PFZN. W styczniu 2004 r. rozpoczęliśmy procedurę rejestracyjną, a 31 maja tego roku odbył się pierwszy Zjazd Krajowy już sześciu stowarzyszeń, który Federację powołał.

Nasza Federacja jest otwarta na przyjmowanie tak nowo tworzonych, jak też już zarejestrowanych stowarzyszeń. Najbardziej zależy nam na przyłączeniu stowarzyszeń istniejących, ale dotychczas nie zrzeszonych w żadnej federacji. Często słyszymy też pytanie: dlaczego zdecydowaliśmy się na powołanie kolejnej czwartej już federacji zarządców? Znamy dobrze osoby kierujące wszystkimi pozostałymi federacjami i szanujemy też ich osiągnięcia, ale w naszej Federacji chcieliśmy jednak nieco inaczej akcentować działania.

Nie odżegnujemy się od prowadzenia praktyk zawodowych, ale zajmujemy się przede wszystkim nadzorowaniem ich przebiegu. Znowelizowane przepisy scedowały bowiem na Federację prawo wydawania dzienników praktyk oraz obowiązki sprawdzenia praktycznego przygotowania do zawodu przyszłych zarządców nieruchomości (zanim decyzją Ministra Infrastruktury osoby takie otrzymają stosowne uprawnienia). Z tego powodu u nas prowadzeniem praktyk zajmują się poszczególne stowarzyszenia lub podmioty z nami współpracujące. Głównym zaś celem Federacji jest przede wszystkim umacnianie środowiska zarządców. Chcemy, aby byli oni coraz lepiej wykształceni i zorganizowani a poprzez to bardziej dynamiczni. Obawiamy się bowiem konkurencji zarządców z zachodniej Europy, którzy już znacznie dłużej funkcjonują w tym zawodzie, mają lepsze procedury, więcej pieniędzy, są wysoko ubezpieczeni. Nie pracujemy w federacji po to, by zarabiać pieniądze, wszyscy – poza osobę wykonującą zadania sekretarki ( 1/2 etatu) – pracujemy społecznie. Nasze wydatki staramy się optymalizować

Zależy nam bardzo na zwiększaniu prestiżu zawodu zarządcy nieruchomości. Dlatego z innymi Federacjami uzgodniliśmy standardy zawodowe, które obowiązują od 2007 roku. Za ich nieprzestrzeganie można być ukaranym z tytułu odpowiedzialności zawodowej. Staramy się też stale dbać o coraz wyższy poziom wiedzy zarządców nieruchomości. Do tego służą zarządcom nieruchomości rozmaite formy edukacji jak seminaria czy szkolenia. Zapraszamy na nie przedstawicieli firm zainteresowanych promocją swoich produktów, usług czy też nowych technologii dla szeroko pojętego rynku nieruchomości. Takie spotkania są jednocześnie możliwością wykonania ustawowego obowiązku doskonalenia zawodowego dla zarządców nieruchomości. Głównymi organizatorami tego typu zajęć (oprócz Federacji) są nasze stowarzyszenia. Imprezy szkoleniowe, które organizują stowarzyszenia tworzące federację są relatywnie tanie, ale stoją na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Do udziału w nich zapraszamy i namawiamy wszystkich związanych z nieruchomościami a więc także właścicieli a nie tylko zarządców nieruchomości.

Informacje o numerze konta bankowego:
Polskiej Federacji Zarządców Nieruchomości
Bank PKO BP SA IX O/ Warszawa,
nr konta: 60 1020 1097 0000 7302 0212 3743
Al. Jana Pawła II nr 11,
00-828 Warszawa

Prezydent PFZN
Marek Majchrzak

Możliwość komentowania jest wyłączona.