Praktyki zawodowe

POLSKA FEDERACJA ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI

Al. Jana Pawła II nr 11; 00-828 Warszawa,  NIP: 527-24-46-511

OFERTA

Polska Federacja Zarządców Nieruchomości zaprasza do udziału w praktyce zawodowej (pozwalającej uzyskać świadectwo kompetencji zawodowych zarządcy nieruchomości), organizowanej w formie warsztatów grupowych.

Pierwsze zajęcia odbywają się tuż po zakończeniu studiów podyplomowych (kursu specjalistycznego) w zakresie zarządzania nieruchomościami

Oferta kierowana jest do kandydatów – osób, które ukończyły studia wyższe o specjalności związanej z gospodarką nieruchomościami bądź ukończyły studia podyplomowe albo kurs specjalistyczny z zakresu zarządzania nieruchomościami i zamierzają kontynuować szkolenie, stanowiące drugi etap przy ubieganiu się o świadectwo kompetencji zawodowych zarządcy nieruchomości.

Program praktyki w wymiarze nie mniejszym niż 130 godzin dydaktycznych realizowany jest w okresie minimum 4 miesięcy w sesjach sobotnio-niedzielnych, w tym w formie zajęć-inspekcji nieruchomości w terenie. Zajęcia odbywają się na terenie Warszawy. Prowadzącymi praktyki są licencjonowani zarządcy z bardzo dużym doświadczeniem zawodowym w zarządzaniu określonymi rodzajami nieruchomości.

Zakres tematyczny praktyk jest zgodny z Porozumieniem 3. Federacji z dnia 9 stycznia 2014 roku. Porozumienie to – dotyczące tworzenia wspólnego systemu doskonalenia kompetencji zawodowych zarządcy nieruchomości, stanowiącego kontynuację rozwoju zawodu zarządcy nieruchomości po deregulacji zawodu – podpisały federacje skupiające ponad 90% zrzeszonych licencjonowanych zarządców nieruchomości na polskim rynku: Polska Federacja Zarządców Nieruchomości, Polska Federacja Organizacji Zarządców, Administratorów i Właścicieli Lokali oraz Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych.

W toku realizacji tematyki przewidzianej programem praktyki uczestnicy zapoznają się z zarządzaniem różnego rodzaju nieruchomościami, w tym mieszkaniowymi – zarządzanymi w ramach spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i gminnych zakładów gospodarowania nieruchomościami, kilkoma typami nieruchomości komercyjnych oraz zapoznają się ze specyfiką zarządzania nieruchomością publiczną. Uczestnika praktyki obowiązuje sporządzenie jednego planu zarządzania wybraną nieruchomością, który przedkłada później Komisji Kompetencyjnej.

Zgodnie z postanowieniami przywołanego wyżej Porozumienia 3. Federacji, po praktykce zawodowej odbędzie się Egzamin Kompetencyjny, składający się z dwóch części. W pierwszej kandydat rozwiązuje test jednokrotnego wyboru składający się z 30 pytań; w drugiej części Egzaminu Kompetencyjnego kandydat odpowiada na 5 pytań, których podstawą jest sporządzony przez Kandydata  plan zarządzania wybraną nieruchomością. Egzamin Kompetencyjny uważa się za zaliczony w momencie uzyskania 60% progu dobrych odpowiedzi zarówno w teście jak i w części ustnej.

Miejsce pierwszych zajęć zostanie przekazane uczestnikom praktyk, niezwłocznie po złożeniu wniosku o odbycie praktyki zawodowej. Po rozpoczęciu praktyki uczestnicy otrzymają ramowy harmonogram praktyki zawodowej. Do wniosku należy dołączyć kserokopię świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

We wszystkich sprawach wymagających wyjaśnień należy kontaktować się sekretariatem Polskiej Federacji Zarządców Nieruchomości (czynnym: od poniedziałku do czwartku w godzinach 9-13): tel.: 22 652-90-15,  fax:  22-652-90-10, e-mail:  pfzn@onet.pl lub bezpośrednio z Pełnomocnikiem PFZN do spraw praktyk zawodowych Zbigniewem Lewandowskim, tel.0-606-356-995, e-mail: zbigniew_lewandowski@poczta.onet.pl

Polska Federacja Zarządców Nieruchomości

 

Dodaj komentarz